algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sein-IT

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Sein-IT en opdrachtgever.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever en/of derden zijn voor Sein-IT niet bindend en niet van toepassing.

Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Sein-IT zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum vermeld op de offerte en/of aanbieding, tenzij door Sein-IT schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
 2. Er is sprake van een overeenkomst op het moment dat de offerte of aanbieding ondertekend in het bezit is van Sein-IT.
 3. Sein-IT kan niet aan zijn aanbieding of offerte gehouden worden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding of offerte, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Sein-IT is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen danwel aan te vullen (meerwerk, wijzigingen van de specificaties, etc), dan zal tijdig en in onderling overleg eventueel tot aanpassing van de overeenkomst worden overgegaan.
 3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Sein-IT een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de te verrichten werkzaamheden.
 4. Sein-IT voert de werkzaamheden naar eigen inzicht uit, en heeft het recht om tijdstip en tijdsduur ervan naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van deze werkzaamheden.
 5. Sein-IT heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Leveringstermijn

 1. Sein-IT is niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade door een overschrijding van een genoemde of overeengekomen termijn.
 2. Sein-IT is niet gebonden aan een genoemde of overeengekomen termijn als door Sein-IT en opdrachtgever een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst is overeenkomen.
 3. Indien overschrijding van een genoemde of overeengekomen termijn dreigt, zullen Sein-IT en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Opschorting, ontbinding en opzegging overeenkomst

 1. Sein-IT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 2. Sein-IT heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, danwel in redelijkheid niet van Sein-IT kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst ontbonden wordt, zijn de vorderingen van Sein-IT op de opdrachtgever onmiddelijk opeisbaar.
 4. Indien de ontbinding van de overeenkomst aan opdrachtgever toerekenbaar is, is Sein-IT gerechtigd tot vergoeding van de schade, daarbij inbegrepen de kosten, die daardoor direct en/of indirect ontstaan.
 5. Sein-IT heeft het recht de overeenkomst met onmiddelijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, danwel in surseance van betaling verkeert.

Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie is opgenomen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sein-IT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sein-IT niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 2. Sein-IT kan gedurende de periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
 3. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 30 dagen zijn zowel Sein-IT als opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Sein-IT is in dat geval gerechtigd het openstaande bedrag van geleverde diensten, tot het moment van ontbinden, te factureren.
 4. Sein-IT is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht.

Prijs en betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk of per e-mail anders door Sein-IT is aangegeven.
 2. De periode van facturatie is maandelijks, aan het eind van de maand, tenzij schriftelijk of per e-mail anders door Sein-IT is aangegeven.
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling van een factuur, dan is de opdrachgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, of, indien hoger, de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachgever in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indien de opdrachgever ondanks aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dit geval zal de opdrachtgever, naast het verschudigde bedrag, tevens de vergoeding van de feitelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verband houdend met de inning van deze kosten, moeten betalen.
 4. De opdrachgever is in geen geval gerechtigd tot verrekening van het aan Sein-IT verschuldigde bedrag. Bezwaar tegen de hoogte van een factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. De in de offerte of aanbieding genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Al het door Sein-IT vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Sein-IT, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Intellectueel eigendom
 2. Tenzij anders overeengekomen, komen alle, uit de geleverde zaken voortkomende rechten van intellectueel eigendom (waaronder het octrooirecht en het auteursrecht) toe aan Sein-IT.
 3. Sein-IT heeft het recht de, door de uitvoering van een overeenkomst, opgedane kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Garantie

 1. Op de geleverde diensten en producten van Sein-IT geldt een garantie van 30 dagen, tenzij schriftelijk of per e-mail door Sein-IT anders is aangegeven.
 2. Iedere vorm van garantie vervalt op het moment dat opdrachtgever en/of derden, zonder schriftelijke toestemming van Sein-IT, wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen op door Sein-IT geleverde zaken.
 3. In geval van onderhoud na verloop van de garantietermijn, zal het uurtarief bepaald in de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 4. d)Onderhoud en nazorg wordt uitsluitend uitgevoerd tijdens werkuren, dat wil zeggen op werkdagen tussen 8:00 uur en 17:00 uur.

Aansprakelijkheid

 1. Sein-IT is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet leveren of niet goed functioneren van diensten en/of producten of onderdelen daarvan, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Sein-IT.
 2. Sein-IT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens.
 3. Aansprakelijkheid van Sein-IT voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
 4. Sein-IT is niet aansprakelijk voor schade onstaan bij het gebruik van geleverde zaken, veroorzaakt door derden.
 5. De eventuele aansprakelijkheid van Sein-IT is in alle gevallen beperkt tot het totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Sein-IT voor alle aanspraken van derden in verband met schade als gevolg van een gebrek in een dienst en/of product dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Sein-IT ontwikkelde diensten en/of producten.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle dienstbetrekkingen waarbij Sein-IT partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Sein-IT is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tezij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Sein-IT het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Sein-IT heeft het recht deze Algemene voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan 14 dagen na kennisgeving aan en in overeenstemming met opdrachtgever.
 5. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Comments are closed.